U bent hier

Een formele diagnose wordt verkregen via classificerende diagnostiek volgens de bekende classificatiesystemen zoals de DSM-IV TR (APA, 2000). Er wordt gekeken in hoeverre de persoon voldoet aan de volledige reeks van criteria voor ADHD zoals vermeld in de DSM-IV TR (APA, 2000). Doorgaans wordt door een multidisciplinair team gebruik gemaakt van verschillende methoden (zoals observaties, interviews en testprocedures) voor het stellen van een formele diagnose.

Naast de DSM-IV gedragsbeschrijvingen zoals hierboven weergegeven, zijn er nog een aantal criteria waaraan voldaan moet worden om van een formele diagnose te kunnen spreken. Ten eerste moet er sprake zijn van een minimum aantal probleemgedragingen met name minstens 6 uit de cluster aandachtsproblemen en/of minstens 6 uit de cluster hyperactiviteit/impulsiviteit. Ten tweede dienen de probleemgedragingen zich tenminste 6 maanden te stellen. Ten derde moeten de probleemgedragingen voldoende ernstig zijn. Hiermee wordt bedoeld dat het gedrag niet past bij de leeftijd of het ontwikkelingsniveau van de persoon. Tenslotte onderscheidt de DSM-IV TR (APA, 2000) een aantal restricties waaraan moet voldaan worden om de diagnose ADHD te kunnen stellen, nl.

  • Enkele symptomen die beperkingen veroorzaken waren voor het zevende levensjaar aanwezig (aanvangsleeftijd)
  • Enkele beperkingen uit de groep symptomen zijn aanwezig op twee of meer terreinen (bv. op school/werk en thuis) (pervasiviteit)
  • Er moeten duidelijke aanwijzingen van significante beperkingen zijn in het sociale, schoolse of beroepsmatige functioneren (beperkingen)
  • De symptomen zijn primair toe te schrijven aan ADHD en niet aan andere psychiatrische (bv. depressie) of medische stoornissen (bv. epilepsie). (differentiaaldiagnose)
  • Het opnemen van al deze criteria in een diagnostische procedure is van cruciaal belang om een betrouwbare en onderbouwde diagnose te kunnen stellen.
  • Vandaar dat zij de basis vormen voor de opbouw van de Sociale Kaart ADHD (bv. het overzicht van de differentiaaldiagnostiek).